ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนผาขามวิทยายน

         โรงเรียนผาขามวิทยายน ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านผาขาม - ผาสวรรค์ บ้านูเทพประทาน    เทพชมพู ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 47 ไร่ 56 ตารางวา            ตั้งตามความต้องการของประชาชนอันสืบเนื่องจากโครงการจัดที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้(โครงการ ค.จ.ก) ซึ่ง นายวิไล รู้ปัญญา ผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ขอจัดตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศักดา อ้อพงษ์) และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 รับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 94 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนบ้านผาขาม และในปีแรก กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก. และอาคารประกอบเบื้องต้น รวมเงิน 7,183,000 บาท จัดสรรครูให้ 7 อัตรา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุริยนต์ วะสมบัติ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนผาขามวิทยายน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535